quay hu doi thuong

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/12/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14     1     1 1                   1   1   1   1 1 1         1                                 1 1           1         1   00
01 16                   2     2         1     2           1               1         1           1 1 1     1       1   1       01
02 12     2       1                   1         1       1     1 1   1                   1     1                     1         02
03 13   1     2   2       1         1 1       1               1 1               1                 1                           03
04 15           1                   1               1   1 2   1     1   2       1 1 1             1               1           04
05 15       1       1               1     2 1     2       1 1 1                             2                 1       1       05
06 16     1       1       1 1   1 1   2   1           1                   1         1 1   1 1         1                       06
07 23   1                           1       1     1               3     1   1 3   1     1   1         1 2       2 1   2       07
08 12                 1       1   1 1                         1                 1   1     1   1       1 1                 1   08
09 15 1             1       1                     1     1       1             1   1 1               2       1 1 1         1   09
10 23   2   1   1     1         3     1 2             1 1   1 1 1 1   2 1                       1     1 1                     10
11 19                     1 1                     1   1     2 1   1     1   1     1       1     1           1 2       1 2     11
12 19   1 1 1                       2     1   1 1 1 1               1       1   1 1   1           1   1   1             1     12
13 20           1       1         1   1       1     1   1   1         1           1 1   1   1         2   1   2     1       1 13
14 13     1         1             1           1                   1 1             1                     1   1 1   1   2       14
15 18 1   1             1 1     3 1     1   1   1                         1     1           1         1           1   1 1     15
16 18             1 1       1   1 1 1     1   2                   1               2 1               1               1     1 2 16
17 13   1   1       1       2         1 1                                               1   1   1         1             2     17
18 15       1       1             1                 1   1                   1                     1 1 1   1 1 1 1     1 1     18
19 16                           1           1     1 1 1 2                           2     1 1 1     1       1             1 1 19
20 22           1         1                   1 1   1     1             1     1 2       1   1 2         1 1   1 1 1   1     2 20
21 19     1 2   1 1   1           2     1 1       1   1 1     1           1           2 1                     1               21
22 16                               1       1       1               1   1     1   1                   1 1   1 1 1 2   1 1     22
23 22     1             1 1 1           1     1   1     1                 1         1 1   1       2   2 2     3         1     23
24 17           1   1   1               1           2     1       1 2     1             2       1 1               1 1         24
25 14   1 1         1       1                           1             1 1     1     1 1   1               1 1   1             25
26 20 1 1       1             2     2       1       1                     1     1     1 1     1   1           1 2 1     1     26
27 22         1 1   1 1                     3 1 1                 2   1     1   1 1       1   1     1   1 1         1     1   27
28 17 1   1                   1     1   1     1             1 1     1       1         1 1 1 1 1     1       1                 28
29 15   1   1         1         1     1 1 1     1             1                             1   2     1 1                   1 29
30 25         1       1 1 1     1   1 1   2 1   1 1     1             2     1   1   1 1         1 1               1 1       2 30
31 21 1   1     1           2 1             1 1             1   1 1   1 2     1 2     1   1         1         1               31
32 16                 1 1 1             1 1           2 1     1         1       1                   1 1   1   1   1           32
33 14 1                 1     1   1       1     1       1 1           1                         1   1 1     1         1       33
34 14     1     1               1 1         1 1     1           1                                 1 1 1   1     1   1         34
35 15 1 1       1                             1           2       1       1   2           1               1   1     1   1     35
36 9               1   2     1                                       1           2       1                                 1 36
37 11                       1           1 1   1   1     1     1                 1     1               1 1                     37
38 16       2 2               1                           1     1     1         1             1 1       1   1 1     1       1 38
39 13                       2 1                           1         1     1         1             1         1 1       2   1   39
40 14       2   1 1 1     1           1       2     1                   1                             1                     2 40
41 18   1 1 1 1   1   1           1   1       1             1     1       1 1 1   1                                   1   1 1 41
42 23   1 1           1     1       2   1                 1           1     2 1     1   1     1   1       2       1 2 2       42
43 12         1 1 1             1 1                         1   2             2       1                 1                     43
44 19               3   1         1   1 1       1 2     2           1       1             1 1   1           2                 44
45 20 1 1 1 1     1   2   1                     1         1       1                 1 1 1         1               1     1 1 2 45
46 19     1       1   1 1               2 2 1     1       1                   1   2     1 1     1                   1     1   46
47 26 1 1                 1   1 1           1   1   1   1       1 2 1 2 1 1 1 1                 1 1 1     1   1 1   1         47
48 12                   1                       1   1             1               1           1     1     2 1   1   1         48
49 13                                             1 1 1     1           1             1         1   1     2   1     1   1     49
50 18     1   1                     1         1                 1   2 1 2       1   1 1   1       1             1 1     1     50
51 10       1                                             1 1               1         1   1               1 1             2   51
52 10                   1 1 1                           1       1   1   1               1           1             1           52
53 10 1                               1               1 1   1               2   1       1   1                                 53
54 14                       1                           1     1   1     1       1   1 2           1       2 1           1     54
55 20                   2 1           1     2               1         1     2         1       1 1 1 1 1     1     2         1 55
56 17   1 1           1   1         1   1 1         1   1 1         1                           1     1 1             2 1     56
57 15 1       1   1     1               1     1   1               1   1     1         1       2 1                     1       57
58 15         1                                 1             1         1 1   1       1 2 1   1                 1 1 1     1   58
59 8 1                 1                 1 1                 1                               1                         1 1   59
60 20 1       1 1     1         1     2   1     1     1   1           1     2     2     1   2                               1 60
61 23   2           1 1   1   1         1         1 2       1 1     1 1   1         1     1 1       1 2             1     1   61
62 19 1                       1   1     1       1       1 1   1       1   1             1 1 1     1 1   1   1   1       1     62
63 19 1 1       2 1   1     1   1       1       1 1   2       1           1 1           1               1                 1   63
64 14 1         1     2         1                   1           1           1     1   1         1         1     1     1       64
65 15     1   1                       1         1           1     1       2   1         1   1 1               1   1       1   65
66 22         1 1   1         1   2 1   1         2   1         1     2         1 1         2             1     1           2 66
67 13     1       1   1           1                   1 1           1   1     1               1   1     1   1                 67
68 18         1               1 1         2         1                           2 1   1   1       1 1       1   2       1   1 68
69 14 1           1       1   1 1     1       1                 1   1           1         1                         2     1   69
70 15                   1 2     1               2     1                       1         1   1       2 1 1               1     70
71 23               1     1       3         1   2 1   1   2       1   1       1             1       1     1 1       1     3   71
72 20         1       2                 1   1     1 1 1   2 2 1   1       1         1       1   1   1                     1   72
73 14 1         1   1           2 2   1     1                               1                   1           1       1       1 73
74 16   3             1   1 1             1         1               1           1 1     1   1 1       1   1                   74
75 11         1 1   1   1       1           1         1     1   1                                           1             1   75
76 20 1 1   1 2       1                       1       1 1   2 1 1   1     1   1       1   1                   2               76
77 10 1     1                   1     1   1                             2           1         1             1                 77
78 12             1                                 1 1     1       2           1             1 1     1                   2   78
79 14       1 1       1   1     1                           2       1 1   1 1               1   1                       1     79
80 16     1     1   1       2 1                         1   1 1     1     1       1 1             1                         2 80
81 15   2     1             1   1     1     1         1                       1       1   1     1       1       1     1       81
82 13   1         1           1     2 1   1         1                               1       1 2                           1   82
83 15     1 1 1           1 1   1         1     1             3   1               1 1                                       1 83
84 19 1             1   1     1   1 1   1       1     1               1 2                     1         1         2 1 1 1     84
85 16 1     2 1     1   1 1                               1     1       1                 1             1           3   1     85
86 15 2 1                           1                   1   2     1           2                         2       1     1 1     86
87 18     2     2         1         1   1             1       1 1   1       1 1     1           1           1         1 1     87
88 18       1   1 2 1     1                     2 2             2           1         2       1           1     1             88
89 14               1       2     1   1                       1 2       1       1                 1 1             1     1     89
90 20   1       1 2     1         1 1     1   1           2     2               1         1               1   1 1       1   1 90
91 13               1         1                 1     1             1 1             1   1     1   1               1   1   1   91
92 16     1 1 1   1     1 1   1     1 1 2     1             1 1                         1                             1       92
93 19       1     1   1     1 3             1     1 1                     1               1 1   1 1   2 1           1         93
94 15             1     1 1                 1                     1     1 1     1 1     1 1             1   1   1           1 94
95 13       1     2 1 1 1                 2 1     1   1                                                         1 1           95
96 13     1   2               1   1   1               1   1       1   1   1   1                     1                         96
97 20 3         1                   1       2                   1 1       2       1     1     1 1       1   1 1 1   1         97
98 12       1 1     1 1     1 1       1             1                     1               1       1               1           98
99 12       1               1       1         1 1         1         1       1       2           1                 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Game casino Tỉ số bóng đá xổ số miền Nam Cá độ thể thao Trò poker Baccarat casino Casino game nổ hũ Casino game poker Baccarat poker Trò chơi poker sòng bạc Game poker Baccarat